acknowledgement

acknowledgement
[ək΄nɔlidзmənt] n ճանաչում, ընդունում. in acknowledgement of your help ի նշան ձեր օգնության ճանաչման. (հաստատում) I have had no acknowledgement of my letter Իմ նամակի ստացումը դեռ չի հաստատվել. This is a small acknowledgement of your kindness Սա երախտագիտության մի փոքր արտահայտություն է ձեր բարության փոխարեն

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • acknowledgement — ac‧knowl‧edge‧ment [əkˈnɒlɪdʒmənt ǁ ˈnɑː ] also acknowledgment noun [countable, uncountable] 1. a letter sent to someone, saying that you have received something from them: • When we receive an enquiry, a letter of acknowledgement is sent back… …   Financial and business terms

 • Acknowledgement — Acknowledgement,   ACK …   Universal-Lexikon

 • acknowledgement — (n.) 1590s, act of acknowledging, from ACKNOWLEDGE (Cf. acknowledge) + MENT (Cf. ment). An early instance of ment added to an orig. Eng. vb. [OED]. Meaning token of due recognition is recorded from 1610s …   Etymology dictionary

 • acknowledgement — This spelling is preferred in BrE, although acknowledgment is more usual in AmE …   Modern English usage

 • acknowledgement — (also acknowledgment) ► NOUN 1) the action or fact of acknowledging. 2) an act or instance of acknowledging. 3) (acknowledgements) (in a book) a printed expression of the author s gratitude to others …   English terms dictionary

 • acknowledgement — ac|knowl|edge|ment acknowledgment [əkˈnɔlıdʒmənt US ˈna: ] n 1.) [U and C] the act of admitting or accepting that something is true acknowledgement of ▪ We want an acknowledgement of the existence of the problem. acknowledgement that ▪ The… …   Dictionary of contemporary English

 • acknowledgement — noun ADJECTIVE ▪ brief ▪ explicit ▪ tacit ▪ open, public ▪ formal, official …   Collocations dictionary

 • acknowledgement — [[t]æknɒ̱lɪʤmənt[/t]] acknowledgements also acknowledgment 1) N SING: also no det, usu with supp, oft N that, N of n An acknowledgement is a statement or action which recognizes that something exists or is true. The President s resignation… …   English dictionary

 • acknowledgement — acknowledgment UK [əkˈnɒlɪdʒmənt] / US [əkˈnɑlɪdʒmənt] or acknowledgement UK / US noun Word forms acknowledgment : singular acknowledgment plural acknowledgments Word forms acknowledgement : singular acknowledgement plural acknowledgements 1)… …   English dictionary

 • acknowledgement — /əkˈnɒlədʒmənt/ (say uhk noluhjmuhnt) noun 1. the act of acknowledging or admitting. 2. a recognition of the existence or truth of anything: the acknowledgement of our ignorance. 3. the recognition of the authority or validity of someone or… …  

 • acknowledgement — /ək nɒlɪdʒmənt/ noun the act of acknowledging ● She sent an acknowledgement of receipt. ● The company sent a letter of acknowledgement after I sent in my job application …   Marketing dictionary in english

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”